• யாசகன்

    மௌனத்துக்கு அனுமதியில்லை எனக்கும் அவளுக்குமான பயணங...

    Puvanes
  • பிழைகளற்ற பயணம்

    பிழைகளற்ற பயணம் என்ற எண்ணம் பிதற்றல்களை மட்டும் உண...

    Puvanes

கவிதைச் சாரல்